Vivi / Vichten

Vivi / Vichten

Dat heiten ass eng Info, vun enger Aktioun am Duerf um Parking vun der Schoul, déi ech einfach emol sou weider ginn.

Déi Aktioun ass net vum Aktiv Viichten. 

De Moien hunn ech onse Steen dobäi geluecht.

Haut nach mol um Parking no der Steng-Schlaang gekuckt.