Léiw Awunner vu Viichten / Méchelbuch,

viru ville Joren ass et ugaange mat den groussen Appartement Haiser. Wann een doran gewunnt huet, dann ass et virkomm, dass een säin Noper emol net kannt huet. Haut wuessen Dierfer, mat hire Cité'en sou séier an grouss, dass et och do ka virkommen, dass een säin Noper emol net kennt.

Dofir huet den aktiv VIICHTEN sech virgeholl, Aktivitéite fir kleng an grouss am Duerf ze organiséieren, fir Duerfliewen erëm e bëssen opliewen ze loossen. Dat ass awer nëmme méiglech mat ärer Ënnerstëtzung, an dem dir iech aktiv mat drun bedeelegt duerch Är Präsenz.

Och kennt dir mat drun deel huelen, an dem dir ons ënnen, Kontaktieren Sie uns, är Virstellung vun engem Aktive Viichten kennt ënnerbreeden, z.B. wat am Duerf kéint organiséiert ginn.

Merci

Mir behalen ons d‘Recht fir, nëmme seriö Beispiller ze Publizéieren.

Schreift ons Är Meenung

oder een Feedback

Merci