Den 26. Abrëll huet den Comité Aktiv Viichten Generalversammlung am Festsall,

Ufank 19 Auer 30

ORDRE DU JOUR


1) Begréissung vum Präsident, Jules Theis mat Ukënnegung vum Ordre du Jour

2) Aktivitéitsbericht

3) Opstellung Comité Aktiv Viichten

4) Keesebericht

5) Keeserevisoren (nei) definéieren
6) Ausbléck op 2024
7) Fräi Aussprooch
8) Patt

Schreift ons Är Meenung

oder een Feedback

Merci