2004 Viichten
2004 Viichten
2004 Kayl Cavalcade
2004 Kayl Cavalcade

2006 Kayl Cavalcade

2009 Viichten
2009 Viichten
2010 Viichten
2010 Viichten
2011 Viichten
2011 Viichten

2012

2013 Viichten
2013 Viichten
2013 Diekirch Calvacade
2013 Diekirch Calvacade

2014 Cessange

2015 Viichten
2015 Viichten
2015 Diekirch Cavalcade
2015 Diekirch Cavalcade
2017 Diekirch
2017 Diekirch