Ee grousse Merci un déi flott Fuesboken, déi beim Concours mat gemaach hunn. An un iech dobaussen, déi sou fläisseg ofgestëmmt hunn.

De 13. März war den aktiv Viichten ënnerwee, fir den gléckleche Gewënner hire Präis ze iwwerreechen. Leider konnt den Hoffi net dobäi sinn.

3. Präis: 50 Euro

N:3 Viichtener Afen

1. Präis: 100 Euro

N:21 De Cowboy an d'Réi

2. Präis: 75 Euro

N:11 The Cats

Online until 07/04/2021

Hei kennt dir ons eng Noriicht schécken