13. März 2020

De Comité Aktiv Viichten hat seng General Versammlung beim „Chez Nuno“ um 20:00 Auer.

Ordre du Jour:

1. Begréissung vum President, an Asiicht op den Ordre du Jour.

2. Aktivitéitsbericht

3. Bericht vum Tresorier

4. Keesserevisoren

5. Ausbléck 2020

6. Fräi Aussproch.

Begréisse konnte mir Christiane Pauly an den Luc Recken, an soten hinne Merci, dass si als Vertrieder vun der Gemeng an onser Versammlung präsent waren.