APPERITIF


Trëppeltour "Fann de Wee 2.0"


PAPPéritif


1. Oktober 2023

De Comité aktiv Viichten bedankt sech, bei den Groupe déi mat gaangen sinn, an bei deenen déi op den PAPPéritif komm sinn.

MERCI

Treppel (15)
Treppel (17)
Treppel (23)
Treppel (24)
Treppel (64)
Treppel (65)
Treppel (66)
Treppel (13)
Treppel (19)
Treppel (20)
Treppel (21)
Treppel (68)
Treppel (70)
Treppel (16)
Treppel (3)
Treppel (4)
Treppel (5)
Treppel (7)
Treppel (8)
Treppel (9)
Treppel (10)
Treppel (11)
Treppel (73)
Treppel (74)
Treppel (25)
Treppel (37)
Treppel (41)
Treppel (42)
Treppel (43)
Treppel (90)
Treppel (78)
Treppel (79)
Treppel (89)
Treppel (36)
Treppel (26)
Treppel (27)
Treppel (39)
Treppel (40)

1.Plaz: ANTIMACA                  

2.Plaz: Wiltgen                            

3.Plaz: Viichtner Piraten